Общи условия

Безплатна консултация от
експерт на ClimaTrade

Пон-Пет   9:00 - 18:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА www.climatrade.bg

Чл. 1.(1). Настоящите Общи Условия регламентират правилата за ползване на интернет сайта www.climatrade.bg, собственост на Климатрейд ООД , както и неговите поддомейни/директории, които представляват обособено място в интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или други стандартизирани протоколи и съдържащо софтуер, файлове, текст, статистически данни,  изображение и всякаквa друга информация. 

(2). Посредством ползването на сайта www.climatrade.bg потребителите имат възможност за достъп до различни марки климатични системи, както и възможност за закупуването им при условията на настоящите общи условия.

 Чл.2.(1). Съдържанието в www.climatrade.bg e собственост на Климатрейд ООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Потребителите не могат да продават, модифицират, дистрибутират или показват това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

 (2). www.climatrade.bg дава право на потребителите да използват сайта и да закупуват стоки от него за лична употреба, с нетърговски цели.

 (3). Авторските права върху интернет сайта и целия свързан с него софтуерен код, както и всички използвани за изработването му софтуерни кодове са собственост на Климатрейд ООД.

Чл.3.(1). Използването на сайта включва пълно познаване и приемане, изрично и недвусмислено, на настоящите Общи условия. 

Чл.4.(1). Ползването на сайта е безвъзмездно, като www.climatrade.bg и Климатрейд ООД си запазва правото да въведат такса за ползване по своя преценка. 

(2). www.climatrade.bg си запазва правото да добавя нови продукти и услуги, да променя видът и възможностите за ползване на платформата или да премахва съществуващи продукти и услуги без за това да е необходимо допълнително предупреждение на потребителите.

Чл.5.(1). С посещаването и ползването на този сайт потребителите гарантират и декларират, че са навършили 18 години, че разбират и приемат, че ще използват www.climatrade.bg по начин, съобразен с всички нормативни изисквания.

Чл. 6.(1). www.climatrade.bg предлага на потребителите си достъп до услугите на сайта, които включват:

 1. Търсене на продукт по различни критерии.
 2. Поръчка и доставка на избраните от потребителя продукти и извършване на избраните от потребителя услуги, съпътстващи продажбата.

 (2). Закупуване на стоките, предлагани в настоящата платформа се извършва по следния начин, а именно:

 1. Намиране на желания продукт по зададени критерии.
 2. Избиране на модел или други характеристики (ако е приложимо).
 3. Добавяне в електронна количка.
 4. Въвеждане на данни за потребителя (име,електронна поща, телефон)
 5. Съгласяване с общите условия и потвърждаване на поръчката
 6. Доставка, монтаж и заплащане на поръчаните продукти.

 Чл.7.(1). Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на www.climatrade.bg, са собственост на Климатрейд ООД и се ползват от Климатрейд ООД със съответното разрешение.

(2). Потребителят не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва части от съдържанието на www.climatrade.bg.

(3). Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели с цел използването на www.climatrade.bg и сключването на договор/и, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на настоящите общи условия.

Чл.8.(1). Всички цени, свързани с представени продукти и услуги, са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).

(2).  www.climatrade.bg и/или Климатрейд ООД имат право по всяко време да променят цените и наличностите на предлаганите стоки, която промяна влиза в сила за потребителите от момента на отразяването й в сайта и засяга всички продукти, поръчани след този момент.

(3). Фактурирането на закупените продукти става само в български лева (BGN). 

Чл.9.(1). Потребителят следва да избере един от следните начини на заплащане:

 1. Плащане в брой в обект на търговеца срещу издаване на фактура/касов бон.
 2. Плащане по банков път през ПОС терминално устройство в обект на търговеца.
 3. Плащане на мястото на извършване на доставката и монтажа на избраният от клиента климатик. В този случай дължимата сума се заплаща на лицата, извършили доставката и монтажа на избраният от клиента климатик.Волеизявлението за такъв тип на плащане се съгласува предварително с представител на търговеца.

(2).При направена поръчка за доставка и монтаж на климатик, доставката е безплатна за територията на гр.София и се извършва до обект на клиента.

(3). В случай, че www.climatrade.bg и/или Климатрейд ООД не получи плащане съгласно избрания от Потребителя начин www.climatrade.bg и/или Климатрейд ООД има право да счита поръчката на Потребителя за невалидна или да счита, че Потребителят се е отказал от направената поръчка.

Чл.10.(1). Потребителят има на разположение следните начини на доставка на закупените от него стоки:

 1. В случай, че поръчката е за доставка и монтаж на климатик, доставката се извършва от Климатрейд ООД до обект на клиента.

 (2). При невъзможност за доставка на поръчани продукти (или част от тях-например изчерпана или недостатъчна наличност), Потребителят ще бъде уведомен и поръчката (или част от нея) ще бъде анулирана.

 Чл.11.(1.) Потребителят се  ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция  на закупените продукти.При закупуване на климатик без монтаж Климатрейд ООД Ви осигурява пълна търговска гаранция на уреда.Гаранцията за монтажа се поема от фирмата, извършила монтажа на климатичната система.При възникнал проблем с уреда в рамките на гаранционния срок се извършва посещение и диагностика от представител на фирмата, монтирала климатика и се пристъпва към последващо гаранционно обслужване на уреда.

 1. Гаранционният срок на климатичната техника е 24 месеца, считано от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца от датата на продажба.
 2. Периодът на гаранцията може да бъде удължен максимум до 60 месеца и е валиден в случаите, когато собственикът е сигнализирал на монтажно – сервизната фирма за заверка на гаранционната карта, чрез извършване на профилактика на инсталацията на всеки 12 месеца, която се заплаща допълнително. При профилактиките се замерват работните характеристики на инсталацията и при наличие на отклонения се вземат необходимите мерки за отстраняването им за сметка на фирмата поставила съоръжението. Извършването на профилактиката се доказва чрез попълване на сервизната карта, която се намира на гърба на гаранционната карта и издаден касов бон в деня на извършване на услугата;
 3. Гаранцията е валидна при условията, описани в гаранционната карта.

Образец на гаранционната карта може да видите тук.

Чл.12.(1). Потребителят на www.climatrade.bg и/или Климатрейд ООД може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

 1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й.
 2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно.
 3. Продуктите имат фабрични дефекти (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията).
 4. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули.

(1). Връщането се допуска при следните условия:

(2).1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Климатрейд ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;

 1. Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Климатрейд ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава), приемо – предавателен протокол;
 2. Клиентът съгласува с представител на Климатрейд ООД адреса, на който Климатрейд ООД желае да получи обратно стоката;
 3. Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Климатрейд ООД адрес.
 4. Климатрейд ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 Чл.13. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, www.climatrade.bg и/или Климатрейд ООД запазват правото си да потърсят съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

  Чл.14.  Всички спорове, възникнали между www.climatrade.bg и Климатрейд ООД от една страна и ползвателите на платформата от друга страна, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.07.2017 г.

 

 

 • Конкурентни
  цени

 • Експресен
  монтаж

 • Голяма
  наличност

 • Експертно
  обслужване